All recordings

ארץ המוצא קהילת המוצא

יחסי יהודים מוסלמים

מצרים קהיר

פתגמים

מצרים קהיר

שורשי המשפחה, עלייה וקליטה בארץ

מצרים קהיר

חברות אמיצה עם פאטמה בילדות וקטיעתה המצערת

מצרים קהיר

פניצילין ורפואה

מצרים קהיר

עזיבה מהירה של יהודי מצרים לאחר מלחמת קדש

מצרים קהיר
Embedded thumbnail for לשון וכתב

לשון וכתב

מרוקו וורזאזאת, סכורה
Embedded thumbnail for תרופות עממיות וטבעיות

תרופות עממיות וטבעיות

מרוקו וורזאזאת, סכורה
Embedded thumbnail for משחקי ילדים

משחקי ילדים

מרוקו וורזאזאת, סכורה
Embedded thumbnail for עיסוקי הנשים ומעמדן

עיסוקי הנשים ומעמדן

מרוקו וורזאזאת, סכורה