תקנון אתר "לשון הבית"

כללי

 1. מטעמי נוחות בלבד, תקנון זה מנוסח בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 2. אתר "לשון הבית" (להלן: "האתר") הינו אתר האינטרנט הרשמי של "לשונות היהודים – תיעוד ושימור", מטעם הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה (להלן: "האוניברסיטה"), המשמש את כלל הסטודנטים באוניברסיטה ואת כלל הגולשים באינטרנט.
 3. האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות  היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ובתפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י האוניברסיטה.
 4. כל הנכנס לאתר ו/או המעוניין לצפות בסרטונים הנמצאים באתר וכל העושה שימוש כלשהו באתר (להלן: "משתמש"'/ "גולש"), מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לאמור בתקנון זה, קרא אותו, הבין את כל האמור בו ומסכים לכל הוראותיו ללא יוצא מן הכלל, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האוניברסיטה ו/או האתר ו/או מי ממפעיליו / או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם, בכל הקשור לצפייה בתכנים המצויים באתר.

תנאי השימוש בתכנים ובמידע באתר

 1. צפייה בסרטונים (להלן: "השימוש"), באמצעות האתר תעשה כמפורט באתר בלבד.
 2. על מנת לקשר או להציג את תכני האתר באתרי אינטרנט אחרים, יש לקבל מהאוניברסיטה אישור לכך מראש ובכתב.
 3. חל איסור מוחלט להשתמש באתר ובתכניו למטרות שאינן חוקיות ו/או לעשות בהם שימוש מסחרי כלשהו.

הגבלת אחריות

 1. מובהר בזאת כי כל שימוש באתר ובתכניו הוא באחריות המשתמש ו כפוף לכל תנאי תקנון זה.
 2. האוניברסיטה אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל דרך ו/או אופן על תוכנו, מהותו, אופיו ונכונותו של המידע המפורסם באתר ומטעם האוניברסיטה בכל עת, בכל הקשור למידע שניתן ו/או הועבר בדרך כלשהי ע"י צד ג' כלשהו ו/או מידע אשר שובש ו/או סולף ע"י צד ג' כלשהו, בין אם הדבר נעשה בתום לב ובין אם לאו.
 3. האוניברסיטה ו/או מפעילי האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מהם ו/או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לכל נזק, ממוני ו/או אחר, ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל סוג ו/או אי נוחות ו/או עגמת נפש שיגרמו ו/או עשויים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של המשתמש, לרבות לציוד ו/או רכוש המשתמש ו/או לשרת, אשר באמצעותו פועל האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת השימוש באתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האוניברסיטה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמם בקשר עם נזקים כאמור. 
 4. האוניברסיטה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא אשר ייגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש באתר, לרבות שימוש לצרכי צפייה בסרטונים, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האוניברסיטה בקשר עם האמור וכן בקרות כל אחד מהאירועים ו/או הגורמים שיפורטו להלן:
  • איחור ו/או עיכוב עקב עומס בקווי תקשורת.
  • שיבוש ו/או השמטה ו/או שגיאה ו/או אי דיוק כתוצאה משיבוש ו/או תקלה באמצעי תקשורת, חומרה, תוכנה, מערכת המחשב של המשתמש או של האוניברסיטה, או מכל סיבה אחרת.
  • חשיפה ו/או גילוי של כל מידע של המשתמש ו/או הקשור למשתמש, לרבות ומבלי למעט פרטי זהות המשתמש, כתוצאה מהשימוש באתר.  
 5. האוניברסיטה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר. 
 6. לאוניברסיטה הזכות למנוע או להפסיק, ללא מתן התראה וללא מתן נימוק כלשהו, את גישתו של כל משתמש באתר, כולו ו/או חלקו, ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד האוניברסיטה בעניין זה.

קישורים

 1. האוניברסיטה משתמשת מעת לעת בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "הקישורים"), אם וככל שניתן יהיה למצוא בכל זמן באתר קישורים כאמור, הם נועדו לנוחיות המשתמש בלבד.
 2. האוניברסיטה אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא לקישורים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפו, נכונותו, אופיו ומהותו. כל שימוש ו/או כניסה לקישורים ו/או לאתרים המקושרים הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. זכות היוצרים באתר ובכל תכניו הינה קניינה הבלעדי של האוניברסיטה בלבד.
 2. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות בכל דרך שהיא את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של האוניברסיטה, פרט להורדה של מידע לצורך שימוש אישי של המשתמש בלבד. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות האוניברסיטה ובין אם בבעלות צד שלישי.
 3. הסימנים המסחריים וכל סימן אחר ו/או תמונה ו/או סרטון ו/או כיתוב, לרבות כל לוגו, המוצגים באתר זה (להלן: "הסימנים המסחריים") דינם כדין כזכויות יוצרים של האוניברסיטה. חל איסור לעשות שימוש בסימנים המסחריים לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת האוניברסיטה.
 4. לאוניברסיטה שמורות כל זכויות היוצרים באתר, באופן מוחלט ובלעדי והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לשנותו בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש.

הגנת הפרטיות

 1. המידע שהאוניברסיטה מקבלת, הכולל מידע המתקבל מהשימוש באתר, כדוגמת כתובת ה-IP של המחשב של הגולש, סגנון השירותים ו/או הפרסומים אשר בהם הגולש בדרך כלל מתעניין שעה שהוא משתמש באתר וכדומה, לרבות פרטיו האישיים, הינו לצרכי מתן השירות והפעלת האתר בצורה הטובה ביותר. הפרטים האישיים של המשתמש ישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א-1981, ויעשה בהם שימוש על פי הוראות חוק זה ו/או על פי הוראות כל דיון.
 2. האוניברסיטה עושה כמיטב יכולתה על מנת להגן על שלמות המידע האישי של הגולשים המתקבל באתר זה, תוך שמירתו בסודיות.
 3. האוניברסיטה רשאית להשתמש במידע שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.
 4. מוסכם כי האוניברסיטה משתמשת ב- cookies וכיוצ"ב, לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר.
 5. כאמור, האוניברסיטה מקצה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה לבסיס הנתונים ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, המשתמש באתר מצהיר בזאת כי לא תהיו לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד האוניברסיטה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.
 6. האוניברסיטה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, בכפוף לפרסום השינויים באתר.

תנית שיפוט

כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר ו/או השימוש בו ו/או השירותים, אם וככל שיתעוררו, יתבררו על פי דיני מדינת ישראל בלבד, וזאת אך ורק בבית המשפט המוסמך במחוז חיפה.