All recordings

ארץ המוצא קהילת המוצא

אז בחטאינו חרב מקדש + עד אנא בכיה

הודו קוצ'ין

בורא עד אנא

הודו קוצ'ין

קול אבלה תתייפחו

הודו קוצ'ין

היכל ה', היכל ה'

הודו קוצ'ין

נלאה להיליל

הודו קוצ'ין

הלנופלים תקומה?

הודו קוצ'ין

אפתח פי להודות

הודו קוצ'ין

אוי כי קינה רבת

הודו קוצ'ין

אליכם עדה קדושה

הודו קוצ'ין

כי תנחמו בגלות

הודו קוצ'ין