Tale of the Sultan and the loaf of bread

Name of speaker: 
Hadassa Toledano
Gender of speaker: 
Female
Occupation of speaker: 
Executive at the Israeli tax authority
Age of speaker at time of recording: 
78
Speaker's country of origin: 
Speaker's community of origin: 
Language: 
Judeo-Arabic
Conversation topics: 
Documentation: 
Hodaya Toledano
Year of recording: 
2018
Hebrew translator: 
Wiktor Gebski

Translation: 

(1) once upon a time there was a Sultan (2) that Sultan was thinking what to do in order to
see the people of the city (3) he took off the clothes of sultan and put on what all the people
wear (4) and he went down to the town to see how they live, what they think, what they do,
how they work, how they live (5) and went and started from the new city and saw rich people,
they sell and buy and live well (6) then he went to the old town and was going around...read more

Transcription: 

(1) kān ya ma kān, aʿlā́ wā́ḥəd ṣəḷṭā́n (2) hadā́k ṣəḷṭā́n qaʿd yəxə́mməm kifā́š yʿáməl bāš yā́ṛa ulā́d lblād (3) naḥā́ ḥwā́yžu nčʿ ṣəḷṭā́n u lbəṣ li ləbsū́ nās lkəll (4) u ṅẓəl lblād bāš yā́ṛa kifā́š ʿayšī́n, šā yəxámməmu, šā yʿámlu, šā yəxádmu, kifāš ʿayšī́n (5) mšā bdā filblād lždī́da u ṛā nās čʿa ʿširī́n u yəbʿýu u yəšṛə́yu u ʿayšī́n bā́i (6) u mšā lblād qdī́ma u qʿad yədū́ṛ (7) u ṛā ẓə́ṅqa ləḥyā́š fīya qdəmm u mašī́n yətī́ḥu u aʿyšī́n ...read more