Al-Amluk

Bab al-Ḥyder

Bane ḥakem (Arḥab)

Dhamar

Dweḥa

Habban

Haidan

Ḥaima

Ḥajba

Ḥawlan

Ḥumar

Israel

Khaw

Mingide

Radʿa

Raymah

Sa'dah

Sanaʽa

Sanaʿa

Sodom (Ḥawlan)

Yarim

Yemen - Center

ʿAden

ʿAfar (Sanaʿa)