Education and the teaching of women

Name of speaker: 
ʿAmos Raḥamim
Gender of speaker: 
Male
Occupation of speaker: 
Farmer and poet
Age of speaker at time of recording: 
85
Year of immigration: 
1949
Speaker's country of origin: 
Speaker's community of origin: 
Language: 
Judeo-Arabic
Conversation topics: 
Documentation: 
Yaʿel Wecsler
Year of recording: 
2020
Hebrew translator: 
Prof. Luca D’Anna – Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”

Translation: 

There in Khoms, we used to study in Italian. At eight o’clock we would go to school and study until twelve. At twelve, we would go home and have lunch, and at two we used to go to the synagogue to study with Rabbi Frīža Zwārəz, who used to teach us. There were approximately two hundred pupils studying the Torah, the hymns and everything. He taught us, he also used to hit us, with the thing, the stick. He used to say to me like this, take a chalk and go the thing, the blackboard. W...read more

Transcription: 

Kənna fī l-Xomṣ gādīk, tʕallemna bə-ṭ-ṭəlyāni. s-sāʕa, s-sāʕa tmānya nəmšīw lə-s-, lə-s-, bē… skōla, netʕallmu, ḥatta li-s-sāʕa ṭnāš, s-sāʕa ṭnāš nrawwḥu netġaddāw, u-s-sāʕa tnēn nemšīw bēt knessət netʕallmu ʕand rəbbi Frīža Zwārəz, yəʕalləm fī-na, təmma ġādi be-erex matāym yəlādīm nətʕallmu, nətʕallmu lə-gmāra wə-nətʕallmu əl-pəyyūtīm wə- nətʕallmu əl-kull šey. ʕalləmna, yəḍrab əl-na, yəḍrab-na bə-l-wāḥda, bə-l-, bə-l-fəl bə-l-ʕōd, bə-l-fəllāxa. u-yəxūl-l-ək ka...read more